Medlemskap i EK

Hvem kan delta?
Alle bedrifter med tilknytning til næringsmiddelemballasje og andre materialer og gjenstander som kommer i kontakt med næringsmidler kan være medlemmer i Emballasjekonvensjonen.

Hvem er medlemmer?
Per 1. januar 2022 har EK 97 medlemmer: Sstore dagligvarekjedene, store næringsmiddelprodusenter, mange emballasjeprodusenter og emballasjeleverandører og noen produsenter av materialråvarer.

Medlemsforpliktelser
Som medlem har en forpliktelser i hht vedtektene. Bl a forplikter en seg til å benytte EK-sertifikater eller tilsvarende erklæringer basert på dokumentasjon for all næringsmiddelemballasje. I hht matkontaktforskriften er samsvarserklæringer basert på dokumentasjon nå et generelt krav. Ved henvendelse til EK-sekretariatet fås påmeldingsskjema og vedtekter.

Medlemsavgift for 2022
Medlemsavgiften/årsavgiften beregnes ut fra totalomsetningen:
Fastsatt av årsmøtet 2022

under 50 mill:    8 295 kr
50 – 200 mill:   14 655 kr
over 200 mill:   19 197 kr

Medlemsavgift for organisasjoner og foreninger: 568 kr og for FoU-institusjoner: 5 678 kr. De kan ikke søke om EK-sertifikat.

Se også kostnader som gjelder for sertifikatsøknadene.

Innmeldingsskjema
Innmeldingsskjema sendes fra EK-sekretariatet sammen med vedtektene.

Ønsker du mer informasjon om Emballasjekonvensjonen og EK-sertifikatet så ta kontakt med EK-sekretariatet.