EK-sertifikat

Logo emballasjekonvensjonen

Hjemmel i forskriften
EK-sertifikatet tar utgangspunkt i Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler.Denne forskriften baserer seg på EU-forordninger og -direktiver innen det samme området. I hht forskriften skal det foreligge skriftlig dokumentasjon for all type matkontaktmaterialer som viser at emballasjen og materialene som benyttes er egnet i kontakt med matvarene. EKs krav til skriftlig dokumentasjon er basert på Mattilsynets regelverk.

Dokumentasjon som underlag for sertifikatet
EK krever dokumentasjon knyttet til råvarer, til fremstillingen av emballasje, til migrasjonsgrenser og til sporbarhet. Alle plastråvarene skal være i overensstemmelse med positivlister i EU-forordninger og -direktiver og/eller nasjonale lister. Hvis det i listene er ført opp begrensninger må det gjennomføres analyser. EKs «dokumentasjonsoversikt» og andre erklæringer er nødvendig for å sikre at informasjon og dokumentasjon som er fremsendt, gjelder den aktuelle emballasje. Dokumentasjon om råvarene kan være opp til to år, hvis det ikke er innført nye direktiver i løpet av det siste året. For plast skal EU-forordning (EC) No 10/2011 med oppdateringer (1282/2011, 1183/2012, 202/2014. Regulation (EU): 2015/174, 2016/1416, 2017/752,  2018/79,  2018/213,  2018/831, 2019/37, 2019/1338, 2020/1245)  inngå som grunnlag.

For papp/papir kan bl a det tyske BfR-Empfehlung 36 benyttes som grunnlag for EK-sertifikatet.

For trykkfarger kan EuPIA Guidelines og/eller Swiss ordinance for Printing Inkog deler av plastforordningene benyttes, for farge/Master batch brukes stortsett BfR 9.
For alle materialer skal det erklæres samsvar med Regulation (EC) No 1935/2004 og No 2023/2006.

Helhetserklæring fra nøytralt institutt
Hvis gjennomgang og kontroll fra andre nøytrale institutter finnes er det ikke nødvendig med ny omfattende dokumentasjonskontroll hos EK-sekretariatet for å oppnå et EK-sertifikat. Slike helhetserklæringer må imidlertid klart vise hva slags dokumentasjon som er kontrollert og funnet tilfredsstillende. EU-forordninger og -direktiver som Mattilsynet har implememtert må inngå.

Gyldighet
EK-sekretariatet registrerer og stempler sertifikatet når tilfredsstillende dokumentasjon foreligger. Sertifikatet  er gyldig i to (2) år.