EK-sertifikat

Logo emballasjekonvensjonen

Hjemmel i forskriften
EK-sertifikatet tar utgangspunkt i Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (Matkontaktforskriften). Denne forskriften baserer seg på EU-forordninger og -direktiver innen det samme området. Iht. forskriften skal det foreligge skriftlig dokumentasjon for alle typer matkontaktmaterialer som viser at emballasjen og materialene som benyttes er egnet i kontakt med matvarene. EK sine krav til skriftlig dokumentasjon er basert på Mattilsynets regelverk.

Dokumentasjon som underlag for sertifikatet
EK krever dokumentasjon knyttet til råvarer, til fremstillingen av emballasje, til migrasjonsgrenser og til sporbarhet. Alle plastråvarene skal være i overensstemmelse med positivlister i EU-forordninger og -direktiver og/eller nasjonale lister. Hvis det i listene er ført opp begrensninger må det gjennomføres analyser. EK sin «dokumentasjonsoversikt» og andre erklæringer er nødvendig for å sikre at informasjon og dokumentasjon som er fremsendt, gjelder den aktuelle emballasjen. Dokumentasjon om råvarene kan være opp til to år gammel, hvis det ikke er innført nye direktiver i løpet av det siste året.

For alle materialer skal det erklæres samsvar med Regulation (EC) No 1935/2004 og No 2023/2006. I tillegg er det flere materialspesifikke regelverk man må forholde seg til:

For plast skal EU-forordning (EC) No 10/2011 med oppdateringer (1282/2011, 1183/2012, 202/2014. Regulation (EU): 2015/174, 2016/1416, 2017/752,  2018/79,  2018/213,  2018/831, 2019/37, 2019/1338, 2020/1245, 2023/1442, 2023/1627) inngå som grunnlag.

For papp/papir kan bl.a. BfR recommendation XXXVI fra Tyskland benyttes som grunnlag for EK-sertifikatet.

For trykkfarger kan EuPIA Guidelines og/eller Swiss ordinance for Printing Ink og deler av plastforordningene benyttes.

For farge/Masterbatch brukes stort sett BfR recommendation IX fra Tyskland.

Ta gjerne kontakt med EK-sekretariatet ved spørsmål om EK-sertifikat, regelverk og dokumentasjon.

Helhetserklæring fra nøytralt institutt
Hvis gjennomgang og kontroll fra andre nøytrale institutter finnes er det ikke nødvendig med ny omfattende dokumentasjonskontroll hos EK-sekretariatet for å oppnå et EK-sertifikat. Slike helhetserklæringer må imidlertid klart vise hva slags dokumentasjon som er kontrollert og funnet tilfredsstillende. EU-forordninger og -direktiver som Mattilsynet har implementert må inngå.

Krav og Gyldighet
Bedriften som ønsker et EK-sertifikat må være medlem av Emballasjekonvensjonen og ha betalt medlemsavgift før et evt. EK-sertifikat kan utstedes.

EK-sekretariatet registrerer og stempler sertifikatet når tilfredsstillende dokumentasjon foreligger. Sertifikatet er gyldig i to (2) år før det må fornyes.

Kostnader
Tiden en saksbehandler bruker på å gå gjennom og kontrollere dokumentasjon i forbindelse med et EK-sertifikat faktureres sertifikatets eier direkte. Prisen varierer fra søknad til søknad etter hvor mange timer saksbehandleren må bruke på søknaden. Normalt ligger kostnadene på mellom 7 000 kr og 15 000 kr, med et gjennomsnitt på ca. 9000 kr. En komplisert søknad med mange ulike materialer kan bli noe dyrere, ofte mellom 10 000 kr og 20 000 kr.

Se siden Kostnader for mer detaljert informasjon.